Er waren eens .........

Met deze woorden beginnen vele sprookjes, want zelfs de grootste optimist zou dit succes ruim drie jaar na de oprichting van Compudata niet hebben durven voorspellen, zonder de opmerking te ontlokken: "Jij gelooft zeker in.......
Ik heet U allen van harte welkom en het leek me erg geschikt deze gelegenheid te gebruiken am aIle gebeurtenissen, die tot nu toe hebben plaatsgevonden met U in vogelvlucht door te nemen.

De wieg van Compudata stand in een der grotere voorsteden van Den Boch, waar twee heren het ondanks de zich reeds aankondigende economische ressecie aandurfden op zeventien mei 1979 "HUN" B.V. op te richten.

Werknemer van het eerste uur was Frans Mosselveld. Hoe goed deze keus is geweest ervaren velen nag dagelijks van een man waarvan in tegenstelling tot zijn postuur gezegd kan worden "zijn daden Benne groot" gezien de hoeveelheid hard- en softwareaanpassingen, scanpacks en aanverwanten, die door hem zijn ontwikkeld. Op een gegeven moment ging de ontwikkeling hiervan zo snel dat de Heer Hetzenauer moest zeggen niet verder dan 6.0. Een kantoorruimte werd ook gevonden en wel aan de Rietveldenweg. Geen verkooponderneming kan bestaan zonder goede producten, dus enkele reizen naar Amerika leverden exclusiviteit op voar de Benelux van Exody Microcomputers, Epson en Axiom Printers en in Nederland de alleen vertegenwoordiging van Televideo beeldschermen. Om het geheel te completeren werd ook de randapparatuur van Digital in het pakket opgenomen.

Hoe belangrijk de keuze van deze merken is geweest hoeft geen nader betoog en het getuigde van inzicht moed en durf om een nieuw bedrijf op te starten met voor de Nederlandse markt drie geheel nieuwe merken. De verkoop door de Heren Romein en Hetzenauer verliep ondanks de onbekendheid van bedrijf en produkt, echter zo voorspoedig dat reeds vier maanden na oprichting het noodzakelijk werd de T.D. met twee man uit te breiden. Gezien de opgedane ervaringen 'met een ex-Romka werknemer viel de keuze uit het aanbod wederom hierop in de persoon van FRANS AERTS, wiens eet- en werklust ook, nu nog gelijke tred houden en waarop zelden of nooit tevergeefs een beroep werd gedaan om Compudata te helpen maken tot wat het nu is. Omdat de bron in Waspik hiermee was uitgeput, verlegde men de aandacht naar een ander computerbedrijf om hieruit de tweede benodigde man te ronselen, die een schat aan ervaring en doorzettingsvermogen zou inbrengen. MARl BERGMAN, een vos die wel zijn haren maar niet zijn streken verliest, werd aangenomen om de T .D. van de grond te krijgen, vooral op organisatorisch gebied en wij weten nu dat dit een fors karwei zou worden. Gedrieën is men toen gaan werken aan de voorbereiding voor uitlevering van de eerste grote orders geplaatst bij Compudata nl."de M.E.A.O. en Teleac". De steeds toenemende klantenkring vereiste een uitbreiding van de afdeling verkoop waarvoor ondergetekende werd aangenomen en daar waren de roemruchte maanden Januari t/m April waarin Compudata de basis heeft gelegd voor zijn bestaan, waarin bewezen werd dat we het ook waar konden maken wat tijdens de verkoopgesprekken was toegezegd. Het kwam binnen in grote hoeveelheden, de Sorcerers-S-lOO-Video’s (met en zonder slag) kaartlezers-Epsons - Televideo’s – Digitals (in Ii0v uitvoering). Dit alles moest worden aangepast, uitgetest, gerepareerd en geïnstalleerd.

In een niet aflatend tempo met man en macht, directie incluis, werden stekkers afgeknipt en aangezet, lintjes gemonteerd, afleverbonnen geschreven en in de keuken kaartlezers in de Compudata-kleuren gespoten. Met regelmatige tussenpozen vertrokken we dan in een volgeladen aftandse Bedford van Lathouwers in het hoIst van de nacht naar aIle hoeken van het land, gesterkt met koek en zopie van moeders, met een maximum top-kruissnelheid van zeventig km. per uur. Kortom het leek meer op een transitohuis. Zeker als Pracht-Air weer voor de deur stond met een groot aantal Exody-spullen. Hup iedereen naar buiten en de heIe handel in weer en wind op de stoep, een driftig nummers noterende Heer Hetzenauer er omheen. Alles er weer in en door naar Nijkerk. Om het snel toenemende aantal telefoontjes en offertes in goede banen te kunnen leiden is in deze periode Rita (toen nog v.d. bosch) Hoogma aangenomen. Daar de T.D. het toch niet meer bleek te kunnen rooien, hebben we eens geïnformeerd bij de marine en is Rob Vitters de gelederen komen versterken om ons vanaf maart ook wat lessen te geven in pompen of verzuipen en behalve zijn technische kwaliteiten mochten ook zijn algemene op-en aanmerkingen niet onderschat worden. In Juli 1980 werd de eerste stap over de grenzen een feit door het van start gaan van Compudata in Duitsland.

In Den Bosch waren klanten en potentiële kopers steeds van harte welkom, als zij tenminste een aanleg hadden voor de hinkstapsprong of hordenlopen, dit omdat de hal zo vol stond dat het haast onmogelijk was de showroom te vinden laat staan te bereiken. Deze situatie en de steeds toenemende groei heeft de directie er toe do en besluiten de bovenverdieping erbij te nemen. hier werd behalve showroom, verkoop en directie, ook de boekhouding gehuisvest. Deze werkzaamheden waren vanaf het begin door de Heer Romein gedaan, maar nu (september 1980) niet meer te combineren en zouden in het vervo1g worden verricht door Paul Jonkergouw, een man met een respectabele haardos, gezellig praatje en een aparte ceremonie bij het sjekkies draaien. Deze maand zal ook in de Compudata geschiedenis blijven vastgelegd omdat hierin onze Belgische vestiging werd geopend en een koekoek zijn ei bij ons kwam leggen. Met de drukte van eind 1980 veer de boeg werd in een maand tijds als voorbereiding hierop het personeelsbestand maar liefst verdubbeld. Eerste in deze rij was Harry van Gemert, een rustige, noeste werker, die niet allen in zijn vrije tijd het hoofd boven water wist te houden. Vervolgens Herbert Piekhaar, een ietwat terughoudende collega die echter de hem opgedragen werkzaamheden tot in de details bleek te kunnen uitvoeren. Paula Kuijs nam de taak op zlch het interieur van dit erg intensief gebruikte gebouw in een verzorgde staat te houden. Donald Schlette, bracht behalve veel goede voornemens ook regelmatig zijn hobby, in de vorm van twee speelse bouviers, mee.

Om het geheel voor dit jaar, wat de T.D. betreft, te completeren deed Wim Abrahams, met een hem eigen Midden-Brabants accent en bedachtzame bewegingen, zijn intrede. Daar ook de heer Hetzenauer, die tot dan toe de voorraad-en orderadministratie had bijgehouden,deze werkzaamheden met de vele anderen niet meer kon realiseren werd hiervoor gezocht naar en een geschikt persoon gevonden in Leon Beersma, die zich in zeer korte tijd door zijn daden,in lengte varierende op- en aanmerkingen betreffende ontstane situaties, een geheel eigen plaats binnen Compudata heeft verworven. De afdeling randapparatuur werd in december 1980 met de komst van Frits Nolle uitgebreid, die ook vandaag de hem gegeven bijnaam weer eer aandoet. Door allerlei geruchten hiertoe genoodzaakt verduidelijkte de heer Hetzenauer in Hobby Scoop de situatie rand Exidy en het gebruik van cassetterecorders aan de Sorcerer. Het aantal telefoontjes hiervoor is daarna sterk verminderd. Om aan te tonen dat ook in het jaar 1981 aan de groei geen einde zou komen werd dit zeer voortvarend begonnen met de oprichting van Compudata software en de aanvang van Paul van Tol bij Compudata, die na verschillende taken binnen de organisatie te hebben vervuld, nu naar het schijnt zijn job heeft gevonden.

De aIle verwachtingen overtreffende stijging van de omzetcijfers, door ondermeer de order van het H.B.O. en de aanvulling M.E.A.O., noopte ons in de maanden februari t/m april 1981 wederomeen beroep op de arbeidsmarkt te doen hetgeen maar liefst acht nieuwe collega's tot gevolg had. De spits werd afgebeten door de man met de regelmatig terugkerende opmerking "Dat haal ik nooit, dat is veel te veel” oftewel Ad de Bekker, verantwoordelijk voor de af te leveren apparatuur, die er echter toch steeds weer in slaagde de spullen op tijd bij de klanten te krijgen. Vlak daarna konden we ons verheugen op de komst van Jeff Schoenmakers, die in het magazijn van de T.D. de vuurdoop mocht ondergaan van wat hem, bij de een paar maanden later te openen fabriek van Compudata, zou staan te wachten. Een paar weken later werd de sirene rust in de werkplaats van de T.D. herhaaldelijk verstoord door de luidruchtige, maar daarom niet minder goed bedoelde, discussies van Theo Ciebrants. Mari Bergman moet hier, om de balans weer in evenwicht te krijgen, ongetwijfeld aan hebben gedacht, toen hij bij de volgende sollicitatieprocedure, met Lousi de Kort had gesproken, die een rustig optreden en voldoende technische kwaliteiten met elkaar weet te combineren. Ook de afdeling verkoop-systemen moest nodig worden uitgebreid en weldra was het “Godver de Godver" niet van de lucht, een kretologie ingevoerd door Hans Hartsuiker, die vanaf 1 april en dat is geen grap, bij ons zijn licht kwam opsteken. Paul Jonkergouw, toch niet voor een kleintje vervaard en menige avond op zijn kantoor doorbrengend, zag het niet meer zitten, vandaar de komst van Jannie Wassenberg als zijn rechterhand. Als 25ste, twee jaar na Frans Mosselveld is Miep van Gemert vol goede moed de bij Compudata niet gemakkelijke taak van telefoniste, waar zijn ze nou weer, komen vervullen. Last but not least in deze rij is de goedlachse, God hoort hem soms brommen, Gerard Nijboer wiens nachtelijke racepartijen Den Bosch - Zwolle zowel het in de buurt van de snelweg wonende wild als zijn vrouw grijze haren moeten bezorgen. De bevolkingsexplosie werd nu verlegd naar Compudata systems dat op de Graaf van Solmsweg onderdak vond en waar in korte tijd veel werd gerealiseerd door de heer v.ECK en de bij ons node gemiste Jeff Schoenmakers. Dit tweetal kreeg spoedig hulp van Emiel vd Bosch die voor de inkoop verantwoordelijk werd en Louise van Hest als secretaresse. Een fabriek die produkten maakt zoals Systems kan niet zonder een goede testafdeling indien men een betrouwbaar eindresultaat wil afleveren. Hoofd hiervan werd Jan van Maanen, zijn naam eer aandoend, en als zijn medewerker werd Henk van Gennip in dienst genomen. De mij ter beschikking gestelde gegevens vermelden voor juli 1981 slechts de aanvang van een assemblagemedewerker namelijk Hans Smits, die een respectabele productie aan de dag moet hebben gelegd want reeds twee weken na het begin van zijn aktiviteiten moest de testafdeling met Rob Hulsenboom tot drie man worden uitgebreid. En toen die verschrikkelijke ochtend van twintig augustus, waarop velen van U werden geconfronteerd met een totaal uitgebrand gebouw. Een voor de hand liggende gedachte, die een ieder hierbij moet hebben gehad, was dat hetgeen we met veel inzet,zweet en opofferingen hadden opgebouwd die nacht in rook was opgegaan. Over de eerste schrik en teleurstelling heen bleek al heel snel, dat het team, gevormd in twee jaar, zoveel saamhorigheid en doorzettingsvermogen bezat ook deze uitdaging aan te durven.

Dat we erin zijn geslaagd wederom het schier onmogelijke te kunnen waarmaken is wel bewezen. De mensen van Systems, die ons gastvrij onthaald hebben moeten desondanks ongetwijfeld een weinig opgelucht zijn geweest toen die troep ongeregeld, in hun ogen, onderdak had gevonden in Soetelieve, waar we al spoedig vanuit verschillende bedrijfspanden werkten aan de verdere uitbouw van Compudata. Eind 1981 waren ook de M.T.S.-scholen in Nederland tot de conclusie gekomen dat Compudata hen dat kon bieden waarnaar zij op zoek waren,zodat ook deze order aan de niet geringe lijst kon worden toegevoegd. Bij Systems had, wederom volgens mijn informant, in oktober Hans Smits het blijkbaar toch tegen de drie af moeten leggen en kreeg hij assistentie van Peter Smulders gevolgd door de aanstelling van Erik van Engelen als algemeen medewerker en magazijnbeheerder. Dit laatste omdat de heimwee bij Jeff en de behoefte van Benelux zo groot waren geworden dat hij naar het "oude" nest terugkeerde. Tussen aIle strubbelingen van 1981 door was Systems er toch in geslaagd het eerste door hun ontwikkelde apparaat produktieklaar te krijgen,nl. de 1,2M.B. Videodisk unit. Een maand voor de jaarwisseling 1981-1982 was op Soetelieve de komst van een zeer kleurrijk figuur een feit. Een man die er iedere keer weer in slaagt zijn lach achter een pluk haar te verbergen. Martin Dekkers, wiens grote gevoel voor humor en werkvreugde steeds weer een stimulans vormen voor een ieder in zijn omgeving.

Ook een sociaal gevoel ten opzichte van het gastarbeidersprobleem is hem niet vreemd, daar hij zijn nachtelijke thuiskomsten telefonisch bij zijn vrouw pleegt aan te kondigen met de opmerking "Stuur de turk maar vast naar huis,ik kom eraan" om vervolgens eerst nog even een setje te tennissen of een bak koffie te drinken. Hij werd ingewerkt door Ad de Bekker, die de verkoopafdeling randapparatuur ging versterken en hiermede het bewijs leverde, dat bij Compudata daden zeker zo belangrijk zijn als papiertjes. Dat telefoniste bij ons een goede vooropleiding is tot secretaresse bleek uit de overplaatsing van Miep van Gemert naar de T.D. Een stap die Rita Hoogma voor haar, maar dan naar de afdeling verkoop, al had gedaan. Petie Sanders zou voortaan de telefoontjes in goede banen trachten te leiden. Jos Janssen begon 1982 met het voornemen, door middel van zijn oprechte ongecompliceerdheid, de nodige computersystemen te verkopen. Ook bij Systems werd het nieuwe jaar gestart met wat nieuw bloed geleverd door Emiel Smits voor de assemblage en Marie van Grinsven bij de testafdeling, waardaar de stand voorlopig bij 4-3 in het voordeel van de testers zou blijven steken.

Na een status quo van een jaar bij de boekhouding waren ook hier veranderingen nodig in de personeelsbezetting. Dat wil zeggen de bril, een echte boekhouder eigen, en de hoeveelheid haar zij het wat meer over het hoofd verdeeld, bleven. De persoon welke achter dit alles schuilgaat, is Arie Brienen de nieuwe Engelbewaarder op economisch gebied, die de trouw door hem gevolgde avondlessen bij ons in praktijk kwam brengen. Hij volgde Paul Jonkergouw op, die zijn pioniersgeest en kennis van Compudata bij Systems in de strijd zou gaan werpen om daar de administratie van de grond te krijgen. Arie wist zich bij de aanvang van zijn werkzaamheden verzekerd van de assistentie van Rob Spierings die, als zijn gedrag zondags op de velden hetzelfde is als bij ons, wel nooit de gele laat staan de rode kaart te zien zal krijgen. Na twee maanden rust werd het weer eens tijd een paar nieuwe gezichten te verwelkomen. De eerste hiervan was Frans Wolf, een gemakkelijke prater, die met een zeer brede ervaring op verkoopgebied, waaronder de door ons geproduceerde computer-apparatuur, een einde
moest maken aan het syndroom: "Hire and Fire" en het aantal verkochte systemen de hoogte in moest sturen, Hij werd gevolgd door Hans van Gog, een welkome aanvulling bij de orderadministratie, die reeds meerdere malen, maar dan op tijdelijke basis, voor Compudata werkzaam was geweest, waaronder de decoraties op de bus, die nu wel aangepast kunnen worden. Hans Vermeulen zou de verkoop door onze dealers, gevestigd in binnen- en buitenland, met be trekking tot de computersystemen gaan begeleiden en bevorderen. In juni kwam er een persoonsverandering voor "The girl in between" of wel vrijelijk vertaald direktie-secretaresse. Deze niet gemakkelijke job, tot dan toe gedaan door Jose Lesger, die door de tussenkomst van moeder natuur haar werkzaamheden moest beeindigen, werd van haar overgenomen door Liesbet Ackermans, bij wie het niet gladverlopen van geplande werkzaamheden of toezeggingen haar gedaan het rijzen van enkele stekeltjes tot gevolg kan hebben. Tevens moet de directie deze maand de gedachte hebben gehad, zoals vele generaals voor hen, wel een slag maar niet de oorlog te hebben verloren en de Duitse markt op een andere manier te gaan benaderen. Tenslotte dienen, Theo Feenstra, die bij Systems mede bezig is met de ontwikkeling van onze nieuwe computer, Marjon Weevers belast met de facturering en Klaas Hagendijk bij de- T.D., nog vermeld te worden om het geheel te completeren.